Reserveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor de huur van een padelbaan van Bas Tennis Academy.
 

ARTIKEL 1 
Bas Tennis Academy en zijn medewerkers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen die gebruikers van de padelbaan overkomen en/of voor beschadiging, diefstal of vermissing van eigendommen van gebruikers van de accommodatie.

ARTIKEL 2
De aanwijzingen, door toezichthouder met betrekking tot het gebruik van de tennishal, en overige voorzieningen, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

ARTIKEL 3
Door het huren van een baan bij Bas Tennis Academy, geeft u aan deze algemene voorwaarden gelezen te hebben, en erkent u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

ARTIKEL 4
Bij niet prompte voldoening van de betaling van de huurprijs op de overeengekomen datum of niet nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst zal de overeenkomst automatisch ontbonden zijn, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming te vragen. In elk van beide gevallen is de huurder verplicht tot vergoeding van kosten, schade en interesten. Deze vergoeding bedraagt minimaal het bedrag van de overeengekomen betaling.

ARTIKEL 5
Bas Tennis Academy verhuurt aan huurder die in huur aanneemt het recht om gebruik te maken van "De Padelbaan”, te weten op uur en dag zoals is overeengekomen en/of als eenmalige “losse baan”. Tevens geldt dat in het geval de baan niet wordt gebruikt na afloop van de door u gehuurde tijd het niet toegestaan is langer van de baan gebruik te maken. Bij langer gebruik is baanhuur verschuldigd.

ARTIKEL 6 
Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Bas Tennis Academy verboden om op de gehuurde baan trainingen of lessen te geven of te ontvangen.

ARTIKEL 7 
Het bespelen van de padelbaan door meer dan 4 personen tegelijk is zonder toestemming van verhuurster niet toegestaan.

ARTIKEL 8 
De baan mag alleen met tennisschoeisel worden betreden.

ARTIKEL 9
Huurder of gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen, die naar het oordeel van Bas Tennis Academy hinderlijk kunnen zijn voor de overige gebruikers van de padelbaan.

ARTIKEL 10 
Bas Tennis Academy heeft het recht "De Padelbaan" voor bespeling te sluiten, indien bepaalde omstandigheden zoals reparatie of schade daartoe noodzaken. De huurder kan in geval van sluiting van de baan geen aanspraak op vermindering van de huurprijs maken. Huurder zal van deze sluiting zo mogelijk tevoren in kennis worden gesteld. 

ARTIKEL 11
Huurder en zijn eventuele medegebruikers zijn verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Alle beschadigingen, die tijdens het gebruik ontstaan, moeten onmiddellijk worden gemeld aan de toezichthouder.

ARTIKEL 12
Het is niet toegestaan glazen voorwerpen zoals flessen en drinkglazen in de padelbaan of de kleed-en wasruimte mee te nemen, noch daar anderszins consumpties te gebruiken, dit o.a. ter bescherming van de padelbaan. Honden en andere huisdieren worden in de padelbaan en de daarbij behorende ruimten niet toegelaten.

ARTIKEL 13 
Bas Tennis Academy heeft het recht om een ieder, die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt of handelt in strijd met deze voorwaarden, uit padelbaan te doen verwijderen en zonodig de verdere toegang tot het gehele complex te ontzeggen.

ARTIKEL 14 
Indien de betaling van een reservering met iDEAL is afgerond kan je tot uiterlijk 7 dagen voor het moment van spelen annuleren. Indien je wilt annuleren binnen 7 dagen voorafgaand aan je reservering zal dit in overleg met de beheerder gaan en zal mogelijk niet het gehele bedrag vergoed worden.

Gorinchem, 25 mei 2018

Laatst bijgewerkt,
Gorinchem, 25 mei 2018